"Oracle Database 12c Admin, Install and Upgrade Accelerated" 40 цагийн сургалтыг Эмпаттс ХХК-тай хамтран зохион байгууллаа. Сургалт нь Оракл их сургуулийн агуулгын дагуу явагдсан бөгөөд Оракл өгөгдлийн сангийн архитектурын талаар тусгайлан нэмж заалаа. Учир нь архитектур буюу үндсэн бүтцийг маш сайн ойлгосноор цаашид Oracle RAC, Oracle Data Guard г.м бусад програм хангамжуудыг судлан суралцах, Оракл өгөгдлийн сантай ажиллахад илүү хялбар болно. Энэ хичээл нь Оракл өгөгдлийн сан 12c-ийн эхний түвшний сертификат авахад шаардагдах админ хэсгийн сургалт юм.
--------------------------------------------------
ORACLOUD Company conducted "Oracle Database 12c Admin, Install and Upgrade Accelerated" 40h training on demand from Empatts Co.Ltd. Course was conducted in accordance with Oracle University program and Oracle database architecture was taught in details, additionally. Having good understanding of architecture provides strong basis for further study of applications like Oracle RAC, Oracle Data Guard etc. This course is Oracle Certified Associate (OCA) level administration course.

2017-05-22 09:46:18